1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ปี 2565 Equalize ทำให้เท่าเทียม

1 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ถูกกำหนดจัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531

โดยคำขวัญ วันเอดส์โลก ปี 2565 นี้จาก UNAIDS และ WHO ก็คือ Equalize หมายถึง ทำให้เท่าเทียม
เป็นคำขวัญที่ดีในการตอกย้ำถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ สิทธิมนุษยชน ต่าง ๆ โอกาสในการเข้าถึงการตรวจ การป้องกัน และการรักษา อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้การกำหนดวันที่ 1 ธันวาคมของทุก ๆ ปี ให้เป็น World AIDS Day เพื่อที่จะให้ทุก ๆ คนในโลกใบนี้ รับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกันในการดูแลปัญหานี้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573

 

วัตถุประสงค์ของวันเอดส์โลก

– เพื่อตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อHIV
– เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุน ให้ทุกประเทศได้มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อHIV และโรคเอดส์ให้มากขึ้นแบบทุกระดับ
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการต่อต้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ และสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
– เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมและเมตตาหรือห่วงใยผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อHIV
– เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์อย่างกว้างขวาง

สัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก คือ Red Ribbon (โบว์สีแดง หรือ ริบบิ้นแดง)

 

โดยในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการยุติปัญหาเอดส์ ในปี พ.ศ. 2560-2573 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ไม่ติด, ไม่ตาย, ไม่ตีตรา
1. ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้น้อยกว่า 1,000 คนต่อปี
2. ลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคเอดส์ให้น้อยกว่า 4,000 รายต่อปี
3. ลดหรือขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และเพศภาวะ ให้น้อยลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10

จากการคาดประมาณสถานการณ์เอชไอวี หรือเอดส์ ประเทศไทยในปี 2564 โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM ข้อมูลวันที่ 22 เมษายน 2565

“พบว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเอดส์ รวมทั้งแนวความคิดของประชาชนในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV ยังคงสูงกว่าที่ไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้”

นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 97 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

(อ้างอิงข้อมูลจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 “Equalize: ทำให้เท่าเทียม”)

ทั้งที่ ๆ ปัจจุบันนี้ เอดส์ควรเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ การซื้อ-ใช้ถุงยางอนามัยควรเป็นเรื่องปกติ รวมถึงการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี การป้องกันและรักษา ก็ควรจะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปในการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น วันเอดส์โลก จึงเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนในทุกคนบนโลกนี้ ยังคงคำนึงถึงความอันตรายของเอชไอวี แต่รู้จักที่จะ หมั่นตรวจเช็ค รู้ที่จะป้องกัน และรักษา โดยที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้คนซึ่งไม่ใช่ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยก็มีความเข้าใจและเปิดใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมได้จริง ๆ