ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง

“ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง จะต้องตรวจเอดส์ไหม กังวลมาก ” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การจำกัด จำนวนคนที่จะรู้เรื่อง ผลเลือดของตน รวมถึงโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างคนปกติทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจ ดังนั้น ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากข้อกำหนด ในการตรวจสุขภาพของบริษัท จะรวมการตรวจเอชไอวีเข้าไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งมีผลต่อจิตใจ และ เป็นสิ่งที่ บั่นทอนความรู้สึกของผู้ป่วย

การตรวจเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรจะตรวจอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นความพึงพอใจ และความสบายใจที่จะตรวจ เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่น หรือบังคับให้ผู้อื่นตรวจได้

การ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไป
เพศชาย
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
• เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
• ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
• ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
• ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
• ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)
เพศหญิง
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
• เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
• ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
• ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
• ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
• ตรวจการตั้งครรภ์ (Preg Test)
• ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)
นอกจากการตรวจสุขภาพหลักๆ โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการกำหนด ให้ผู้สมัครงานตรวจสุขภาพ อย่างอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของบริษัท

แล้วสรุปว่า ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจเอดส์ไหม
ผลตรวจเชื้อเอชไอวี ถูกกำหนดให้ เป็นความลับส่วนบุคคล ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเปิดเผย โดยไม่ยินยอม หากบริษัทให้ผู้สมัครงาน ตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยใช้เป็นเงื่อนไข ในการจ้างงาน จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หากไม่ได้รับการยินยอม ของบุคคล อีกทั้ง การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ก็มิได้ระบุ อยู่ในข้อกฎหมายแรงงาน เป็นเพียงสิ่งที่บริษัท จัดตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเอง ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในเงื่อนไขใดๆ ก็ถือเป็นสิทธิส่วน (นิติ) บุคคลขององค์กรต่างๆ เช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันองค์กร และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากผู้สมัคร มีการท้วงติง และไม่ยินยอมที่จะตรวจ ทางบริษัทก็มีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการว่าจ้าง แต่หากมาตรวจ ทราบภายหลังการว่าจ้างไปแล้ว ทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่บุคคลนั้นออก

ประเด็นการ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือ การตรวจสุขภาพประจำปี โดยการตรวจเลือดหาเอชไอวีด้วยนั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ ถูกถกเถียงกันมากในสังคม ถึงแม้จะมีหลายๆ หน่วยงาน ที่ออกมาพูด แล้วว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ มีกฎหมายออกมาคุ้มครองโดยตรง มีเพียง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 7 โดยมีความว่า “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผย ให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้” ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีการร้องเรียนอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้เสียหายนั้น ไม่กล้าที่จะแสดงตน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในส่วนของ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีนั้น คงขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของทางบริษัท สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการจะสมัครงานใดๆ และกลัวว่า จะมีการตรวจเอชไอวีด้วย แนะนำให้อ่านรายละเอียด ในด้านการตรวจสุขภาพ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หรือ หากมีการระบุที่ไม่ชัดเจน ให้สอบถามกับแผนกงาน Human Resources หรือ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า HR เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทางเว็บไซต์ Thaihivtest.com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ และเป็นกำลังใจ ให้กับหน่วยงานที่กำลังดำเนินการในเรื่อง สิทธิมนุษยชในด้านนี้ ให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว