ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร

ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร ในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีนั้น เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมทำกัน และวิธีที่ใช้ในการตรวจคัดกรองก็จะนิยมแบบ ตรวจ ANTI-HIV คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี โดยส่วนใหญ่สามารถตรวจได้เมื่อเสี่ยงมาแล้วกว่า 3-4 สัปดาห์ และให้ผลที่แม่นยำมากขึ้น เมื่อเสี่ยงมาเกิน 1 เดือน เนื่องจากพ้นระยะฟักตัว หรือที่เรียกว่า Window period นอกจากการตรวจแบบ ANTI-HIV แล้ว ยังมีวิธีการตรวจแบบอื่นๆ อีกประมาณ 3 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1. ตรวจ p24 Antigen เป็นการตรวจหาโปรตีน p24 ของเชื้อเอชวี สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 2 สัปดาห์ ข้อเสียของการตรวจวิธีนี้ คือ ผลตรวจถูกรบกวนได้ง่ายจากปัจจัยต่างๆ อีกทั้งหากตรวจพบว่าเป็นต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้ง 2. การตรวจ NAT สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาล และเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างไม่แพร่หลายเท่าไหร่นัก สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 1 สัปดาห์ 3. การตรวจแบบ ANTI-HIV และ p24 Antigen ในชุดตรวจเดียวกัน สามารถตรวจได้เมื่อรับความเสี่ยงมาประมาณ 2 สัปดาห์ การตรวจแบบนี้จะมั่นใจได้มากกว่า แต่ถ้าหากผลตรวจออกมาพบเพียง p24 Antigen ท่านจะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสี่ยงมาครบ 21-30 วัน เหลือมากกว่า 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ในการตรวจเอชไอวี แพทย์มักจะแนะนำให้มาตรวจอีกครั้งเมื่อครบ 30 วัน และตรวจซ้ำอีกที่ 60-90 วัน เสมอ เพื่อความมมั่นใจว่าผู้ถูกตรวจ ติดเชื้อหรือไม่ การวินิจฉัยผลเลือดในการตรวจหา HIV โดยทั่วไปแล้วการแสดงผลเลือดจะสามารถแปรผลได้เป็น 2 ผล ได้แก่ Reactive และ Non-Reactive ซึ่งไม่ว่าในใบผลตรวจจะมีความงุนงงแค่ไหน ก็มักจะปรากฏคำใดคำนึง…

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง

“ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง จะต้องตรวจเอดส์ไหม กังวลมาก ” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การจำกัด จำนวนคนที่จะรู้เรื่อง ผลเลือดของตน รวมถึงโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างคนปกติทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจ ดังนั้น ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากข้อกำหนด ในการตรวจสุขภาพของบริษัท จะรวมการตรวจเอชไอวีเข้าไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งมีผลต่อจิตใจ และ เป็นสิ่งที่ บั่นทอนความรู้สึกของผู้ป่วย การตรวจเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรจะตรวจอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นความพึงพอใจ และความสบายใจที่จะตรวจ เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่น หรือบังคับให้ผู้อื่นตรวจได้ การ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไป เพศชาย • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) เพศหญิง • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR) • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC) • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A) • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine) • ตรวจการตั้งครรภ์ (Preg Test) • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A) นอกจากการตรวจสุขภาพหลักๆ โดยทั่วไปแล้ว อาจมีการกำหนด ให้ผู้สมัครงานตรวจสุขภาพ อย่างอื่นเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของบริษัท แล้วสรุปว่า ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจเอดส์ไหม ผลตรวจเชื้อเอชไอวี…